fredag 22 november 2013

Att vårda långsiktigt

Österlens Museum driver sedan ett par år ett projekt som heter Se och vårda – projektet går ut på att vårda och tillgängliggöra fornlämningar på Österlen, samt att inventera och underhålla informationsskyltar. 2013 års insatser är nu avslutade. Liksom under tidigare år var vissa av vårdinsatserna koncentrerade till området kring Gladsax, där ett järnåldersgravfält på Munkabacken, en gånggrift i hög vid gården Ekenäs och en borganläggning vid namn Gladsaxehus vårdades ömt. Dessutom genomfördes vårdinsatser vid ytterligare fyra fornlämningar, nämligen en dös i Vik, Tågarpsdösen utanför Östra Tommarp, Stenkilshällristningen i Simrislund och Bragestenarnas hällristningsområde utanför Gislöv. I år tillkom även ett medeltida kapell i Sankt Olof. De åtta kulturmiljöerna, med sammanlagt nio fornlämningar, representerar fyra olika tidsperioder, fyra olika vårdbehov och olika lägen i landskapet....

Årets vårdande inleddes med att informationsskyltar vid sex olika fornlämningar ersatte med nya. De nya skyltarna sattes upp vid Horsahallens hällristningsområde i Simrislund, Storehöj i Viarp, Bolshög vid Bolshögs kyrka, klostret i Tommarp, Gladsaxehus i Gladsax och kolerakyrkogården i Baskemölla. Besök gärna fornlämningarna och läs på de nya skyltarna!

En relativt stor vårdinsats utfördes vid Bragestenarna, strax söder om Gislöv. Hällristningsområdet består av en större häll med bl.a. 10 skepp och 70 skålgropar och en mindre med bl.a. fyra skepp och sju skålgropar. Hällristningarna är grunt ristade och därför svåra att observera under dagtid. I släpljus framträder de desto tydligare. Då hällen var på väg att försvinna in under den omgivande grässvålen, bestämde vi oss för att torva av ordentligt längs kanterna. Resultatet blev en betydligt mer framträdande häll.

Men den största vårdinsatsen utfördes vid Stenkilsristningen. Denna relativt stora, men ganska okända häll ligger i de södra delarna av Simrislund, ca 500 meter sydväst om den välkända hällristningen Yxornas häll. Stenkilsristningen består bl.a. av 27 skeppsfigurer, fyra människofigurer och sju yxor. Förutom sedvanlig vård, så gjordes även en ovanlig vårdinsats, en så kallad ”spritning” i augusti i år. Industrietanol (95 %) sprutades på hällen i syfte att försöka få bort lavarna och mossorna. Därefter täcktes hällen över med plast och slutligen med presenningar. Plasten skall ligga kvar till våren 2014. När den sedan tas bort kan hällen sopas ren från lavar så att ristningarna framträder bättre. Detta är en metod som bl.a. har använts på hällristningar i Tanum och i Norge med gott resultat.

En anledning till att kapellet i Sankt Olof valdes ut som vårdobjekt var att det under juli månad avhölls ett symposium i Sankt Olof, Lunds stifts viktigaste pilgrimsmål. Med anledning av symposiet utfördes även en arkeologisk undersökning av kapellet. Men för att överhuvudtaget kunna genomföra undersökningen röjdes det vanvårdade fornlämningsområdet rejält under två dagar i maj. Vi som jobbar med projekt Se och vårda känner att vi har lagt grunden för ett långsiktigt projekt med medel från Länsstyrelsen i Skåne. Genom årets vårdinsatser har vi tillgängliggjort och levandegjort fornlämningarna och deras historia.

Lars Jönsson, Österlenarkeologi

fredag 8 november 2013

Arkivens Dag 9 november

Lördagen den 9 november är det åter dags att fira Arkivens Dag. På Österlens Museum har vi öppet 10-14. Årets tema är Flora och Fauna. Vi uppmärksammar Fil.Dr. Malte Oscar Malte, uppväxt i Skillinge och som sedan 1910 arbetade med växtförädling i Amerika. Han var med på flera expeditioner i Canadas vildmarker för att samla in växter till forskningen. I utställningen visas också botaniska samlingar från vårt arkiv. Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening finns på plats och hjälper till med släktforskning.


Malte var äldsta sonen till handlanden Palle Edvard Petersson och Hanna Åstradsdotter och växte upp på gården Skillinge nr. 9 i Östra Hoby socken. Efter skolan i Skillinge, fortsatte han utbildningen vid Ystads högre allmänna läroverk mellan 1892 och 1898 och sedan vid Lunds Universitet mellan 1899 och 1910. Under sin vistelse i Lund var Malte under sex år amanuens vid universitetets botaniska trädgård och tjänstgjorde periodvis som extra assistent vid Sveriges Utsädesförening i Svalöv och var dessutom under några terminer extralärare vid Kristianstads högre allmänna läroverk. Sista året i Sverige tog han både fil.lic.-examen med botanik som huvudämne och disputerade för filosofie doktorsgrad på en avhandling om ”Embryologiska och cytologiska undersökningar öfver Mercurialis annua L.”. På hösten avreste Malte till Canada, där han fått anställning i statens tjänst vid jordbruksdepartementets utsädesavdelning. Redan två år senare blev han utnämnd till statens foderväxtexpert och chef för The Division of Forage Plants, Experimental Farm, och hade senare en tjänst på Canadas Nationalmuseum i Ottawa. Vi visar också botaniska teckningar från Gyllebo, handmålade av Mathilda Fitinghoff under sommaren och hösten 1825.9 november kl 10 till 14

Österlens museum

Storgatan 24

272 31 Simrishamn//Ulf Danell
Österlens Museum