tisdag 13 november 2012

Har Österlen någon framtid?

I lördags var det så åter Arkivens dag.  Det är ju ett återkommande, nationellt evenemang som i år hade temat Framtid. Ja det kan tolkas på flera sätt… Vi beslöt att fokusera på Simrishamn och framtiden. Österlens museum förfogar över många fina äldre foton över gamla Simrishamnsmiljöer som sällan visats.  Varför inte visa dessa och fotografera nya och jämföra med hur det ter sig idag?  Och det visade sig att förvånande mycket var sig likt.
Men som sagt det skulle ju handla om Simrishamns framtid!  Där blir det svårt, idé- och inlevelseförmågan sätts på prov.  Bildlärare Rolf Birgerssons på Korsavadsskolan kontaktades och entusiasmerade sina elever (årskurserna 7 – 9) att skapa bilder och modeller över temat. Det var en i början fodrande uppgift, men så småningom kom de i form och i stort sätt varje elev bidrog med ett alster. Det blev mycket höghus, motorvägar, tunnlar till Bornholm, bryggor i vattnet för allehanda aktiviter etc. Men också mörkare tankar om krig och konflikter.

Det var mingel och för besökare som ville ventilera sina åsikter och funderingar kring temat så inrättades ett Speakers Corner. Fem minuter per talare tilldelades. Det blev intressant, roligt och avspänt med olika infallsvinklar. Och man förstår att det finns engagerade eldsjälar ”där ute”. 
Lena Alebo öppnade med att berätta lite om Arkivens dag, likaså berättade hon om planerna på ett hällristningscentrum och vad det skulle betyda för bygden. Nästa talare var Rolf Birgersson som beskrev hur hans elever till en början tacklade uppgiften… ”det finns nog bara en grushög i framtiden typ”.  Ingvar Bengtsson från Statsbyggnadskontoret talade om hur han följde politikernas beslut och att det i stort sätt inte fanns utrymme att förändra ”sakernas tillstånd”. Därefter lite paus och så var det Jan Erik Lundberg som berättade om ”Österlen som livsrum” –  ett forum för filosofi och samtidsfrågor. Han avslutade med en vemodig dikt av Jaques Werup, som vann uppskattning. 
Kvällens clou… pantertanterna! Här representerad av alerta Margareta Nilbeck (bilden till vänster). Ett initiativ från äldre att hjälpa likasinnade. Ett väntjänstsystem. Det skulle dessutom spara pengar för kommunen.  Maten var också ett viktigt ämne, det betyder mycket för äldres livskvalitet.
Olle Stenberg från Österlenvännerna: deras bidrag till debatten blev ett önskemål till närvarande riksdagsmannen Christer Akej,( som tidigare talare talat varmt om museet och vikten av kultur för samhället) om en motorväg och utbyggd infrastruktur för att vår region tillsammans med bl a Polen ska växa och bli lika betydelsefull som Öresundregionen.  Detta möttes med viss skepsis som dock inte tog sig några uttryck. Föreningen Änglamark hade däremot en annorlunda framtidsversion.  Österlen skall rymma så mycket mer. Gränsen skall läggas längre norrut så att fler besöksmål kan marknadsföras inom begreppet Österlen, till gagn för hela landsändan.
Ulrika Wallebom från museet berättade sedan utförligt och sakligt om vikten av ett nytt magasin för 230 000 föremål som riskerar att förstöras och nu söker ett anständigt hem. Så var Arkivens dag över för denna gång. Nästa år är temat Flora och Fauna... Då visar Österlens museum utställningen ”Den Österlenska Haven”.  En bättre timing är svår att överträffa.
Eva-Maria Eriksson

torsdag 1 november 2012

Lite tankar om årets insatser i projekt Se och vårda

Genom ett avtal med länsstyrelsen i Skåne län fick Österlens museum i år i uppdrag att vårda fornlämningar i Simrishamns kommun mot ett årligt bidrag från länsstyrelsen. I år lades vårdinsatserna på åtta fornlämningar; fyra i Gladsax socken (gånggriften Ekenäs, gravhögar och en stensättning på Munkabacken och en ruin efter ett stenhus vid borgen Gladsaxehus), en i Östra Tommarps socken (gånggriften Tågarpsdösen), en i Östra Nöbbelövs socken (hällristningar Bragestenarna), en i Rörums socken (dös i Vik) och en i Simrishamn (hällristningar Stenkilsristningen). Fornlämningarna avspeglar fyra olika tidsperioder (sten-, brons- och järnålder samt medeltid), fyra olika vårdbehov och dessutom olika lägen i landskapet. Som projektledare för projekt Se och vårda på Österlens museum är det mycket tillfredsställande att konstatera att årets vårdinsatser nu är genomförda.

Men vad är projekt Se och vårda egentligen? I projektet står fornminnesvården i landskapet i fokus. Projektets syfte är att vårda och tillgängliggöra fornlämningar på Österlen, att upprätta långsiktiga skötselplaner samt att inventera och underhålla informationsskyltar.

Som nybliven projektledare för Se och vårda har det varit synnerligen intressant och stimulerande att få möjligheten att komma ut i landskapet och upptäcka ”nya” kulturmiljöer och fornlämningar. Trots att jag är från Österlen var det faktiskt en del av fornlämningarna som jag inte kände till och inte tidigare hade upplevt. Fornlämningsmiljöerna i Gladsaxområdet var jag bekant med sedan de arkeologiska undersökningarna vid Gladsaxehus, och Bragestenarna har jag besökt ett flertal gånger tidigare. Eftersom jag är uppväxt i Östra Tommarp var jag självfallet även bekant med Tågarpsdösen och Märta Strömbergs undersökning år 1970.

Däremot var Stenkilsristningen och den fantastiska kulturmiljön kring hällen obekant. Hällristningarna, och den med mossa och lav beklädda hällen, gjorde ett stort intryck på mig. Nästa år kommer stora vård- och tillgänglighetsinsatser att läggas på Stenkilsristningen och fornlämnings- och kulturmiljön i området. Men mer om detta nästa år!

En annan fornlämning som jag inte kände till tidigare är dösen i Nyhemsområdet i Vik. Redan i maj gjordes en omfattande vårdinsats på dösen och högen den ligger i. På högen växte en stor mängd träd och buskar som dolde dösen, och som höll på att förstöra den. Under ledning av den tidigare projektledaren Ann-Louise Svensson röjde och sågade personal från Österlens museum med öm hand fram dösen igen, och slutligen framträdde den i all sin prakt.

I oktober återkom vi till dösen för att röja buskar och det meterhöga gräset med grästrimmer. Nu är även denna fornlämning välvårdad, åtminstone fram till våren då nästa års vårdinsatser på Österlens fornlämningar är inplanerade!

Lars Jönsson
www.osterlenarkeologi.se


 Dösen i Vik före och efter vårdinsatserna år 2012